Persbericht: Bouwsector blijft in voorhoede van de economische groei

14 juni 2019, ’s-Hertogenbosch – De economische groei is in Nederland in het eerste kwartaal op peil gebleven. Dit is mede te danken aan de voorspoedige ontwikkeling van de bouwsector.

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de omzet in de bouwsector met meer dan 11 procent. Het is voor het eerst sinds de crisis dat de bouwomzet in het eerste kwartaal zo hard groeit.

Tempering groei bouwproductie

De bouwsector blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere economische groei in Nederland. In het eerste kwartaal groeide het bruto binnenlands product met 0,5 procent van kwartaal-op-kwartaal en 1,7 procent op jaarbasis. Dat is overigens wel duidelijk lager dan in 2018, toen het bbp nog met 2,5 procent groeide.

Naar verwachting zal de economische groei verder inzakken tot 1,5 à 1,6 procent dit jaar en volgend jaar. Ook de groei van de bouwproductie wordt getemperd de komende jaren. Dit jaar is dat vooral het gevolg van personeelstekorten en stijgende bouwkosten. Vanaf volgend jaar beginnen andere oorzaken een rol te spelen in de afnemende groei van de bouwproductie. De groei van de investeringen loopt namelijk terug en er zijn te weinig nieuwbouwlocaties beschikbaar om de groei op peil te houden.

Deze ontwikkelingen vertalen zich in een daling van de totale bouwsom van nieuw te bouwen gebouwen waarvoor in het eerste kwartaal van dit jaar een vergunning is geregistreerd. Deze daling is het gevolg van een daling van de vergunningverlening ten behoeve van de woningbouw; voor de utiliteitsbouw is er nog sprake van een lichte stijging. De top van de nieuwbouwproductie lijkt dus in zicht, maar dat wil niet zeggen dat we vanaf die top weer snel in het dal zullen belanden. Michel van Eekert, directeur van Buildsight: “Op jaarbasis worden er bijna 250 duizend bestaande en nieuwe woningen verkocht. Dat zijn er veel meer dan voor de crisis en dat aantal daalt slechts mondjesmaat.” Van een nieuwe crisis wil hij daarom niks weten.

Lichte krimp woningbouw verwacht in 2021

Omdat de orderportefeuilles van aannemers nog zo goed gevuld zijn, zal de groei van de bouwproductie dit jaar en volgend jaar aanhouden, al zal de groei wel minder hard gaan. Vanaf 2021 is het onzeker of de groei gehandhaafd kan blijven. Om te kunnen blijven groeien zijn er meer nieuwbouwlocaties nodig. Ondanks inspanningen van de minister is het de vraag of die al tegen 2021 beschikbaar zullen zijn. Daarom gaat Buildsight uit van een lichte krimp van de woningbouwproductie in 2021. “Ook daarmee blijven we nog gewoon in de buurt van de top”, voorspelt van Eekert. Het probleem van de woningmarkt zit namelijk aan de aanbodkant, niet aan de vraagkant. Sterker nog: het woningtekort loopt alleen maar verder op. Daarom zit minister Ollongren om tafel met gemeenten en aanbieders van flexibele huisvesting om meer tijdelijke woonruimte te creëren. “Dit flexwonen krijgt echt een positie op de woningmarkt en daarmee ook de aanbieders ervan,” stelt van Eekert.

Groei utiliteitsbouw houdt aan

Terwijl de woningbouw steeds meer moeite heeft om de groei van de productie te handhaven, gaat dat de utiliteitsbouw dit jaar nog altijd goed af. Het beeld wordt anders voor de verdere toekomst. Hoewel de kantorenbouw ook in 2020 en 2021 zal blijven groeien en ook de zorgbouw in die jaren aantrekt, zal het voor de utiliteitsbouw als geheel lastig worden om de groei te handhaven. Na dit jaar zal de bouwproductie in hallen en loodsen terugvallen. Andere en duurdere gebouwsoorten nemen voor een deel wel het stokje over waardoor de groei van de utiliteitsbouwproductie na dit jaar stagneert.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research