Buildsight Monthly juni 2018

 
Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. De gehele Monthly is beschikbaar voor iedereen met een Buildsight-contract. Interesse? Neem dan contact op met Buildsight via +31(0) 732 060 130 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van juni 2018.
 
1. Woningbouw
Het is minister Ollongren serieus met haar Nationale woonagenda waar in mei de handtekeningen van een brede woningbouwcoalitie onder geplaatst zijn. Het doel is onder andere om 700 duizend nieuwbouwwoningen te realiseren tot 2025.
Speerpunt daarbij is het versnellen van bestaande bouwplannen en het vergroten van de toekomstige plancapaciteit. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor het oprichten van een fonds voor de voorfinanciering van complexe binnenstedelijke transities. Een ander onderdeel van de Nationale woonagenda is een vernieuwing van het Sociaal Huurakkoord dat dit jaar afloopt tussen woningcorporatiekoepel Aedes en de Woonbond die de huurders vertegenwoordigt over de betaalbaarheid van de sociale huren. Hierbij zullen nu ook de vertegenwoordigers van de particuliere verhuurders aansluiten vanwege hun bezit binnen het gereguleerde segment. Omdat er ook zorgen zijn gerezen over de beschikbare investeringsruimte van woningcorporaties in relatie tot de hoge ambities op het vlak van bouwen, verduurzamen en betaalbaarheid gaat het Rijk hierover met ze in gesprek. Daarnaast is er in de Nationale woonagenda oog voor andere problemen op de woningmarkt zoals excessen in de toeristische verhuur, malafide verhuurders en problematische vakantieparken. Dit is nog maar een deel van de acties en doelen die in het kader van de Nationale woonagenda zijn geformuleerd. Daarom wil de minister ten minste elk half jaar met alle betrokken partijen om de tafel om de voortgang te bespreken. De minister neemt de regie, maar verlangt wel van alle partijen die het akkoord hebben ondertekend dat ze werk maken van de doelen en elkaar erop aanspreken als dat doel buiten bereik dreigt te raken.
Het aantal transacties in de markt voor bestaande koopwoningen is ook in april iets verder teruggelopen. Dit blijkt uit gegevens van het Kadaster. De bijbehorende prijsindex bestaande koopwoningen is wel verder gestegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de woningen in Nederland in april 8,8 procent duurder waren dan in dezelfde maand een jaar geleden. Al sinds oktober stijgen de huizenprijzen met meer dan 8 procent op jaarbasis. Deze ontwikkeling is tekenend voor de woningmarkkrapte die in veel regio’s heerst. Er zijn nu ook aanwijzingen dat aan de randen van deze regio’s en net daarbuiten de prijzen van woningen worden opgedreven door kopers die door de krapte hun zoekgebied hebben verlegd of doorstromers die hun stadswoning inruilen voor een in de periferie. Lokale kopers worden hierdoor uit de markt gedrukt, omdat de doorstromer de overwaarde van de stadswoning in kan zetten. 
Ook het aantal verkochte nieuw te bouwen woningen staat dit jaar onder druk. Volgens de ontwikkelaarsvereniging NVB zijn er in de eerste vier maanden van dit jaar 4 procent minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Net als in de markt voor bestaande koopwoningen is dit gelegen aan het beperkte aanbod. Om de situatie op de woningmarkt meer in evenwicht te brengen zou er dus meer aanbod moeten worden geschapen, zoals wordt beoogd met de Nationale woonagenda. Het zal minister Ollongren dus tegenvallen dat er in het eerste kwartaal van dit jaar minder nieuw te bouwen woningen zijn vergund in Nederland dan in het dezelfde periode vorig jaar volgens voorlopige uitkomsten van het CBS. Vooral in maart zijn er weinig nieuw te bouwen woningen vergund in vergelijking met maart 2017. Hierdoor is het aantal in een jaar vergunde nieuw te bouwen woningen in maart uitgekomen op het laagste niveau in 5 maanden en weer terechtgekomen beneden de 70 duizend. Vooralsnog gaat Buildsight ervan uit dat het slechts een tijdelijk stagnatie is in de vergunningverlening. In de loop van de zomer wordt zelfs een piek verwacht in de vergunningverlening door de overschakeling naar aardgasvrij bouwen. Opdrachtgevers zullen hun vergunningaanvraag voor niet aardgasvrije projecten naar voren proberen te halen. Volgens onderzoek bevonden zich per april circa 10 duizend in de ontwerpfase waarbij nog een aansluiting op het gasnet werd voorzien en waarbij nog geen bouwvergunning aanvraag ingediend was. Dit is ruim een derde van alle nieuw te bouwen woningen in de ontwerpfase.  

2. Utiliteitsbouw
Er is nog geen einde gekomen aan de dalende trend in de kantorenbouw. Dit en volgend jaar wordt die dalende trend echter wel doorbroken door de bouw van het nieuwe kantoorgebouw voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) aan de Amsterdamse Zuidas. Het Rijksvastgoedbedrijf is hiervan de opdrachtgever en ondanks dat er deze maand nog een kortgeding dient dat is aangespannen om de vestiging ervan in Milaan af te dwingen, is begin mei de eerste paal geslagen op de Zuidas. Dura Vermeer is verantwoordelijk voor de bouw, waarbij Heijmans ook een belangrijke rol zal spelen. Het gebouw telt bijna 39 duizend vierkante meter en moet op 15 november 2019 opgeleverd worden.
De landbouwminister heeft afgelopen maand bekendgemaakt dat de knelgevallenregeling bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel niet kan worden uitgebreid: er is simpelweg geen ruimte voor meer fosfaatrechten. Hierdoor blijven veel grote melkveestallen onderbezet, met de nodige financiële gevolgen voor de betrokken melkveehouderijen. Uitbreiding van de melkveestapel is dus zeker niet aan de orde. Er is dus geen plaats voor nieuwe melkveestallen, zolang er niet een oude stal uit bedrijf wordt genomen.
Binnen de onderwijssector zijn afgelopen maand afspraken gemaakt over het huisvestigingsstelsel. Door onduidelijkheden over de verantwoordelijkheden met betrekking tot de kosten van de huisvesting is dat stelsel de afgelopen jaren op slot komen te zitten. Daarom hebben vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs nieuwe afspraken gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze afspraken dwingen gemeenten om voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een Integraal Huisvestingsplan op te stellen ten aanzien van hun schoolgebouwen. Bovendien is afgesproken dat gemeenten naast voor nieuwbouw ook verantwoordelijk worden voor renovaties die de levensduur van het gebouw verlengen. Ook krijgen schoolbesturen de mogelijkheid om zelf te investeren in hun gebouwen met het oog op kostenbesparingen en verduurzaming. Deze afspraken moeten nu nog vastgelegd worden in de wet. Met de nieuwe afspraken en andere recente verbeteringen in het huisvestingstelsel voor het onderwijs, is er meer perspectief op groei van de nieuwbouwproductie van scholen.
 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research