Problematiek rond stikstof en PFAS heeft geen extreme gevolgen meer

12 februari 2020 - Het woord ‘crisis’ in het kader van stikstof en PFAS is niet langer van toepassing voor het overgrote deel van de burgerlijke en utiliteitsbouw. Door de versoepeling van de PFAS-norm van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond en de eerste maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen, komt er weer ruimte voor de bouw. Een eerste teken daarvan is het op gang komen van de vergunningverlening.

Stikstof

Nadat de spoedwet stikstof op 5 december werd aangenomen door de Tweede Kamer, heeft deze op 17 december ook instemming gekregen van de Eerste Kamer. In de spoedwet zijn onder andere maatregelen aangekondigd voor ander veevoer. Ook zijn regionale drempelwaardes geïntroduceerd. Met drempelwaardes per regio kunnen overheden effectiever stikstofruimte creëren. Hiermee wordt de bouw weer op gang gebracht.

Het blijft niet bij deze spoedwet. De commissie-Remkes bracht in september al een advies uit voor de korte termijn. Op basis daarvan is onder meer besloten om de maximumsnelheid op rijkswegen te verlagen naar 100 kilometer per uur. Die maatregel gaat in maart in. Daarnaast blijkt de animo onder varkenshouders om zich te laten uitkopen groot: zo’n 500 bedrijven hebben zich hiervoor gemeld bij de landbouwminister, terwijl rekening was gehouden met circa 300 bedrijven. De te selecteren deelnemers aan de regeling beginnen in het tweede kwartaal van dit jaar met het afbouwen van hun bedrijf. Op 29 januari spraken Landbouwminister Carola Schouten en premier Mark Rutte bij Radio Kootwijk met boeren en natuurorganisaties over de stikstofproblematiek. De minister verwacht binnen twee weken duidelijkheid te kunnen geven over de uitkoopregeling.

Het tweede advies van Remkes, dat verscheen op 19 december, gaat over koeien in de wei. Tegen de uitspraak van de Raad van State in adviseert de commissie om beweiden en bemesten vrij te stellen van vergunningplicht. Volgens Remkes is de uitstoot bij beweiden lager dan bij koeien in de stal, waarvoor de boeren reeds een natuurvergunning hebben. Daarom concludeert hij dat er geen reden is tot het aanvragen van nog een vergunning. Een vergunning voor bemesten is mogelijk wel nodig als het grondgebruik structureel is veranderd.

Een derde advies, over de luchtvaart, verscheen op 15 januari. Daarin stelt de commissie dat de groei van Schiphol en de openstelling van Lelystad Airport alleen kunnen doorgaan wanneer sprake is van een vermindering van de stikstofemissie van de luchtvaartsector. Mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen liggen in elektrisch taxiën, het vernieuwen van de vloot met efficiëntere en lichtere vliegtuigen en het stimuleren van brandstof besparende en minder lawaaiige glijvluchten. Verder kan het aantal vervoersbewegingen van en naar vliegvelden volgens de commissie omlaag.

In mei wordt het vierde advies verwacht, dat gaat over de aanpak van het stikstofprobleem op de lange termijn. Dat zal dieper ingaan op maatregelen in de agrarische sector en op mogelijke maatregelen voor de industrie en scheepvaart.

Niet alleen in regelgeving, maar ook in de uitvoering zijn stappen gezet. Het IPO (Interprovinciaal Overleg) meldt op 4 december dat het Rijk en de provincies het eens zijn geworden over de stikstofaanpak. Zij hebben afgesproken dat bedrijven hun bedrijfsvoering mogen voortzetten volgens de verstrekte vergunning. Bedrijven die een nieuwe vergunning nodig hebben, bijvoorbeeld om uit te breiden, kunnen via intern of extern salderen voorkomen dat de stikstofuitstoot toeneemt. Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie. Bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat stopt of gedeeltelijk stopt. Een bedrijf mag 70 procent van de overgedragen stikstofruimte benutten. De overige 30 procent komt ten goede aan de natuur. Hoe de daling van stikstofdepositie in natuurgebieden exact vorm gaat krijgen en onder welke voorwaarden eventueel van het percentage kan worden afgeweken, zal de komende tijd duidelijk worden. Het is ook nog wachten op nieuwe regels voor het extern salderen met veehouderijen en voor wat dat betekent voor de bijbehorende productierechten. Het was de bedoeling om daar rond 1 februari mee naar buiten te komen, maar het lijkt erop dat er nog een paar weken meer nodig zijn.  

In de Kamerbrief van 4 december wordt benadrukt dat het Rijk en provincies het ook eens zijn over de noodzaak van bronmaatregelen. Deze zijn nodig om de stikstofdepositie te laten dalen en de juridische houdbaarheid te borgen. Hier worden de komende tijd nadere afspraken over gemaakt.

In 2020, zo meldt het Rijk in een nieuwsbericht van 16 december, komen kabinet en provincies met een programma Natuur. Hierin werken de overheden samen aan een gebiedsgerichte aanpak om stikstofruimte te winnen en die te gebruiken voor natuur en nieuwe activiteiten. Voor duurzame energieprojecten, die tijdens de aanleg tijdelijk voor extra stikstofneerslag zorgen, werkt het Rijk aan een programma-aanpak om de vergunningverlening verder op gang te brengen en zo de klimaatdoelstellingen te halen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) pleit in een nieuwsbericht van 13 december voor een breder perspectief om de kwaliteit van de natuur te bevorderen. Het is belangrijk om naast stikstofmaatregelen ook te kijken naar andere mogelijkheden, zoals het ontsnipperen van natuurgebieden (van kleine ‘postzegels’ naar grotere, robuustere, aaneengesloten gebieden) en het verbeteren van de waterkwaliteit. Deze maatregelen kunnen ook bijdragen aan de ruimte voor vergunningverlening.  

PFAS

De nieuwe, tijdelijke PFAS-norm van 0,8 microgram per kilo grond is op 29 november 2019 ingegaan. Naar verwachting wordt in het derde of vierde kwartaal van 2020 een definitieve norm vastgesteld, meldt Cobouw. Dit gebeurt zodra het RIVM het onderzoek naar PFAS heeft afgerond. De kans bestaat dat de norm dan nog iets verruimd wordt, maar krapper wordt deze niet, is de belofte.

De verruiming scheelt aanzienlijk, maar er zijn ook nog knelpunten, zo blijkt uit uitspraken van belanghebbenden uit de bouw- en baggersector tijdens het Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer op 11 december. Als groot knelpunt wordt genoemd dat een norm voor werk onder water nog steeds ontbreekt. De sector heeft eind 2019 door PFAS flink omzet misgelopen, terwijl juist in het vierde kwartaal normaal gesproken de meeste omzet wordt gemaakt. De baggeraars vrezen dat het nog enkele maanden zal duren voordat het werk weer goed op gang komt, zo laat Cobouw in een artikel van 4 december weten.

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research